Grundejerkomiteens beretning for 2010

Dansk Financia A/S, Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø

Beretning for år 2010

Indhold
Komitéens skriftlige beretning for 2010 omfatter følgende emner:

1. Komitéens medlemmer
2. Administrative og organisatoriske forhold
3. Grøn plan
4. Jubilæum
5. Vandrørsomlægningen
6. Snerydning og renholdelse
7. Kloakforhold
8. Hjemmeside
9. Låneforhold
10. Kontingent

1. Komitéens medlemmer

Christian Kofoed-Enevoldsen (formand) – Rosenvængets Allé 33
Jens Rickelt (kasserer) – Rosenvængets Sideallé 3
Peter Vegge – Rosenvængets Allé 48
Jørgen P. Bansler – Rosenvængets Allé 43
Per Frydendal – Rosenvængets Hovedvej 48
Lars Krohn – Rosenvængets Allé 40
Per Hansen (suppleant) – Rosenvængets Allé 36

2. Administrative og organisatoriske forhold

Efter den ordinære generalforsamling i 2010 konstituerede komitéen sig sådan, at Christian Kofoed-Enevoldsen fortsat har varetaget formandshvervet og Jens Rickelt har varetaget kassererhvervet.

Samarbejdet med vores administrator, Dansk Financia, har i perioden fungeret fuldt tilfredsstillende.

Der har været afholdt 5 komitémøder i perioden. Komitéen har arbejdet videre med den grønne udviklingsplan for området, med foreningens låneforhold samt med sne-rydningen og renholdelsesforholdene i forbindelse med vandledningsudskiftningen i kvarteret.

3. Plan for udvikling af områdets grønne karakter

På generalforsamlingen 2010 blev komitéens forslag til udviklingsplan for området grønne karakter i samarbejde med kommunen vedtaget, sådan at komitéen kan give tilskud til plantning af træer på de enkelte grunde. Målet er at sikre områdets karakte-ristiske og historiske grønne præg med varierede og storkronede træer, som des-værre er forsvundet noget i de senere år i forbindelse med nybebyggelse og beskæ-ringer i området.

I samarbejde med Skov- og Landskabsingeniør Lars Christensen fra Center for Park og Natur i Teknik- og Miljøforvaltningen ved Københavns Kommune har komitéen udarbejdet en opgørelse over den eksisterende træbestand og en liste med forslag til træsorter der vil være hensigtsmæssige i område. Med udgangspunkt i disse har komitéen løbende indsamlet tilmeldinger til projektet. Seneste opfordring til tilmelding er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Alle opfordres til at tilmelde sig ved at svare på skrivelsen. Komitéens mål er fortsat at der plantes ca. 100 træer i området.

Komitéen har indhentet tilbud på leverence af træer. Prisen er dog meget afhængig af antallet af træer vi bestiller. Financieringsmæssigt er der afsat midler i komitéens budget. Det påtænkes, når projektet er konkretiseret, at søge tilskud fra fonde. Ende-lig har kommunen afsat midler til plantning af træer på de kommunale områder og muligvis i et nærmere aftalt omfang evt. også på private grunde.

4. Områdets 150 år jubilæum

I 2010 havde rosenvængets kvarter bestået i 150 år som Danmarks ældste villakvar-ter. På generalforsamlingen 2010 besluttede vi at afsætte et beløb til støtte for afhol-delse af en jubilæumsfest i kvarteret på initiativ af Bjarke Vejby (Rosenvængets Ho-vedvej 27). På grund af manglende tilmelding måtte festarrangementet desværre af-lyses. Det skal ikke holde os tilbage fra at forsøge en anden gang at lave et fællesar-rangement for beboerne i området

På opfordring fra kommunen har komiteen imidlertid besluttet at bruge de afsatte midler til plantning af et særligt jubilæumstræ (et kejsertræ – også til erindring af at kvarteret tidligere har haft kejserlige besøg fra f.eks. Rusland) som markering af bå-de det flotte jubilæum og som markering af starten på iværksættelsen af den grønne plan for området.

På grund af det tidlige vintervejr er plantningen af jubilæumstræet udsat fra 2010 til 2011. Plantningen vil blive markeret med et lille åbent arrangement for kvarterets be-boere.

5. Vandledningsomlægningen

Kommunen har i 2010 gennemført en fuld udskiftning af vandledningerne i kvarteret. Arbejderne blev stort set afsluttet inden årsskiftet 2010/11, men der udestår fortsat en oprydning og genopretning af de skader på veje og fortove, som arbejderne har afstedkommet.

Komitéen har været i løbende kontakt med kommunen om arbejderne og sikret at der blev givet en god information til grundejerne. Vi har også aftalt en fuld gennem-gang for genopretning af de fysiske skader, hvilket først kan ske, når vinteren er helt overstået og gennemsnitstemperaturerne mindst er over 5 grader.

6. Snerydning og renholdelse af fortovene

En vigtig opgave for komiteen er at sikre renholdelse og snerydning af fortovene.

Tidligere – da vejene var private og derfor komitéens ansvar – havde komitéen selv ansat en person til renholdelsen. I forbindelse med renoveringen af veje og fortovene valgte komitéen engagere gartner- og entreprenørvirksomheden Sven Bech A/S til at varetage renholdelsen.

Med kommunens overtagelse af vejene i 2009 overtog kommunen ansvaret for ren-holdelse af og snerydningen på vejene. Komitéen har flere gange indskærpet over for kommunen, at renholdelsen og snerydningen skulle forbedres. I 2010 har der især været problemer med fjernelse af blade og affald, som blokerer vejbrøndene. Kommunen har på baggrund af komitéens klager renset nogle af brøndene, men vi vil fortsat anbefale, at beboerne selv er opmærksomme på at fjerne affald, som blo-kerer brøndene.

Snerydningen har været et stort problem, både i vinteren 2009/10 og igen i 2010/11. Det hænger selvfølgelig sammen med de usædvanligt strenge vintre, som har præ-get hele byen. Kommunen har generelt haft meget vanskeligt ved at nå rundt og ryd-de sne, og der har været mangel på salt.

Det samme har været gældende for snerydningen på fortovene. Komitéen har lø-bende bedt Sven Bech om at foretage hyppigere og grundigere snerydning, hvilket har betydet at udgifterne til snerydning i 2010 er væsentligt højere end tidligere år. På grund af belægningen med majs på fortovene (som medvirker til at give kvarteret et landligt præg) er der grænser for hvor hårdt der kan fejes sne på fortovene. Det skal understreges, at selvom komitéen har arbejdet for at få forbedret Sven Bechs snerydning, ændrer det i sidste ende ikke på de enkelte grundejeres ansvar, at forto-vet ud for grunden er fremkommeligt.

Komitéen arbejder fortsat løbende på at sikre den bedst mulige fælles renholdelse og snerydning inden for de afsatte midler på budgettet.

7. Kloakforhold

I august 2010 var der på grund af meget kraftigt regnvejr på et tidspunkt en række ejendomme, der fik oversvømmet kældrene.

Regnvejret var så voldsomt, at også vejene og vejbrøndene blev oversvømmet.

Vi har haft kontakt til de ansvarlige for vejbrønde og kloaker. Vejbrønde skal renses og vedligeholdes af Københavns Kommune, Center for Renhold. Kloaknettet skal renses og vedligeholdes af Københavns Energi. Konklusionen herfra er følgende.

Kloaknettet i kvarteret har tilstrækkelig kapacitet. Kloakvand fra vort område løber til pumpestationen ved Strandvænget hvorfra det ”løftes” og løber videre til rensean-lægget Lynetten. Det rensede vand ledes herfra ud i Øresund.

Under det ekstreme regnskyld kunne pumperne ved Strandvænget ikke klare vand-mængden og derfor steg vandstanden i alle kloaker, løb ud i kældre og oversvøm-mede veje. Pumpestationen ved Strandvænget ”løfter” vand fra et meget stort områ-de.

Københavns Kommune arbejder på at sikre pumpekapacitet, men det er en langsig-tet proces og derfor vil et nyt ekstremt regnskyl kunne udløse oversvømmelse igen.

Den enkelte grundejer sikrer bedst sin ejendom ved at holde kloak, tagbrønde og af-løb rene. Man kan sikre gulvafløb i kældre med højvandslukke – dette er temmelig dyrt og man skal have lukning på alle gulvafløb for at det hjælper. Hvis man har toi-letter i kælder, kan vand presses her igennem , hvis det ikke løber ud af gulvafløb. Man skal også være opmærksom på at regnvand fra eget tag kan løbe ind i kælde-ren, når hoved kloakken er blokeret.

Vi har forespurgt om regnvandsfaskiner (drænkasser til undergrunden på egen grund) kan afhjælpe problemet, men det kan p.t. ikke afgøres om det vil hjælpe.

Periodes vis er der tilstoppede vejbrønde (ristene i vejsiden). Disse skal renses af Center for Renhold. Grundejerkomiteen har jævnlig henvendt sig for at sikre ordentlig renholdelse – vi føler ikke det sker i tilstrækkelig grad.

De enkelte grundejere opfordres dels til selv at rense riste, dels at henvende sig til Center for Renhold for at opnå en bedre service. Der gælder følgende pligter for grundejerne:

  • Skal renholde kloakledning på egen grund samt stykket frem til udmunding i klo-akbrønden på vejen ( ofte synlig ved et 60 cm bredt støbejerns dæksel)
  • Skal vedligeholde / reparere kloakledning på egen grund – i visse tilfælde helt frem til kloakbrønd på vejen.

Pligterne for Københavns Energi er:

  • Skal renholde og vedligeholde den offentlige del af kloaksystemet.

Pligter for Center for renhold:

  • Skal renholde og vedligeholde vejbrøndene.

Se yderligere informationer om kloak og afløb på hjemmesiden www.ke.dk se under privat – afløb.

En grundejer har foreslået at man i fællesskab får renset den private del af kloaksystemet hvert år – grundejerkomiteen har umiddelbart fundet at det var for uoverskueligt at betjene hver grundejer på egen grund. Hvis der er et stort ønske om at det sker kan vi genoverveje mulighederne.

Grundejerkomiteen vil fortsat overvåge og overveje muligheder for at minimere risiko for oversvømmelser.

8. Hjemmeside

Grundejerkomitéen har tidligere oprettet hjemmesiden www.rosenvaenget.net, som imidlertid ikke bliver løbende vedligeholdt og derfor ikke har den værdi for medlemmer og andre, som komitéen gerne ville have.

Vi har derfor løbende undersøgt mulighederne for at få lavet en mere aktiv hjemmeside og foreslår derfor afsat midler til dette på de fremtidige budgetter.

Er der medlemmer af komitéen, som er interesserede i at hjælpe komitéen med at få mere gang i hjemmesiden, modtager vi meget gerne råd og hjælp.

9. Låneforhold

På sidste års generalforsamling blev der stillet spørgsmål, om det ikke var muligt at få en bedre rente på komitéen lån til renoveringen af veje og fortove. Renteniveauet varierer med diskontoen og har i 2010 udgjort godt 6%.

Komitéen har på den baggrund søgt at forhandle en lavere rente med Arbejdernes Landsbank, hvilket er blevet afvist med henvisning til lånet er optaget uden sikker-hedsstillelse. Vi har derfor indhentet konkurrerende tilbud hos to lokale banker, dels Københavns Andelskasse og dels hos Lån&Spar Bank. Ingen har kunnet tilbyde en lavere rente end arbejdernes Landsbank. Tilbuddene har lydt på hhv. 8 og 9% – igen begrundet i den manglende sikkerhedsstillelse for lånet. På den baggrund er komité-en indstillet på at fortsætte låneforholdet uændret i Arbejdernes Landsbank med fort-sat fokus på at minimere det løbende renteniveau.

10. Kontingent

På grundlag af det opstillede budget for 2010 indstiller Komitéen, at kontingentet for 2010 fastholdes uændret i forhold til 2009. I lighed med tidligere års praksis vil over-skud i de kommende budgetperioder og nuværende overskydende kassebeholdning blive søgt anvendt til ekstraordinær gældsnedbringelse.

Med venlig hilsen
Komitéen
28. februar 2011