Komité-møde 10. november 2011

Referat af Komité-mødet d. 10. november 2011 hos Lone

Følgende deltog: Lars Krohn, Jørgen Bansler (1. referent), Peter Vegge, Jens Rickelt, Lone Rahbek og Christian Kofoed-Enevoldsen (2. referent). Per Frydendal og Per Hansen havde meldt afbud.

Vi havde følgende punkter på dagsordenen og aftalte følgende aktiviteter (markeret med fed):

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet d. 13. september 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelser

– økonomi og restancestatus
Kvartalsoversigten viser, at vi har et relativt stort mindreforbrug i 2011, bl.a. fordi vi ikke har afholdt udgifter til den grønne plan. Christian nævnte, at udgiften til jubilæumstræet afholdes af 2010 budgettet. Jens bemærkede, at der var en restance på godt 2.655,-, som Jens vil følge op på, hvem har.

– vejrenovering og renhold
Peter fortalte, at han har været og igen vil tage kontakt med Kim Sonne i kommunen for at sikre, at udbedringerne på fortov og vej er i orden på trods af det sene udbed-ringstidspunkt. Peter har fotodokumenteret forholdene.

Vi aftalte i øvrigt, at Peter tager kontakt til Lars i Sven Bech vedr. ekstraordinær efterårsrenhold, når alle bladene er faldet af træerne og inden vinteren sætter ind.

– postkassedispensation
Christian orienterede om, at der d. 10/11 endnu ikke var kommet svar fra Trafiksty-relsen på vores dispensationsansøgning (efterfølgende modtaget jf. vedhæftede). Christian sørger for orienteringsbrev til grundejerne.

3. Den grønne plan

Jørgen fortalte at der stort set ikke var nogen, der havde reageret på det brev om tilskud til træplantning, som komitéen havde udsendt. På den baggrund blev det be-sluttet at gøre en sidste (desperat?) indsats for at mobilisere tilstrækkeligt mange grundejere til at gennemføre en fælles træplantning her i november eller december måned. Konkret blev det aftalt at Lars, Lone og Jørgen skulle prøve at kontakte de medlemmer, der tidligere havde vist interesse for projektet. Der var enighed om at hvis vi kunne få tilsagn om plantning af 10-12 træer, så ville vi forsøge at nå at plante dem i år.

4. Kvarterets bevaringsstand

Vi gennemgik Christians oplæg til papir til generalforsamlingen og enedes om følgende:

– Formålet med oplægget tydeliggøres indledningsvis (komitéens princippapir – ikke bevaringsplan)
– Kvarterets afgrænsning tydeliggøres ved at vedlægge eksisterende kort over grundejerkomitéens område
– Indledende tekst forkortes generelt og tilføjes komitéens historiske rolle (Lo-ne/Christian)
– Pkt. 1, bullet 2 tilføjes ”fældning af træer”
– Pkt. 2, bullet tilføjes ”port i hegn ved parkering på grunde”
– I pkt 3 tydeliggøres det, at bygningsændringer kræver kommunal godkendelse (bla. vedr. vinduespartier i tag).
Christian og Lone færdiggør dokumentet mhp. udsendelsen til generalforsamlingen.

5. Hjemmeside

Christian viste hjemmeside fra isentekst.dk, der kan dække vores behov for nyopsætning og opdatering af vores hjemmeside. Vi blev enige om at gå videre med denne interaktive løsning. Christian indhenter konkret tilbud mhp. at den nye hjemmeside kan ligge klar snarest.

6. Eventuelt

Vi drøftede den fjernede grønne vejspærring på Hovedvejen og enedes, at se tiden an og vurdere trafikstrømmen før vi beder kommunen evt. genopsætte spærring (evt. andet sted på Hovedvejen).

Christian kontakter kommunens byggeafdeling, mhp. behandlingen af ombyg-ningsplanerne og evt. ændring af parkeringsforholdene ved Rosenvængets Allé 50.

Julefrokosten afholdes lørdag d. 10. december, hvor vi starter kl. 12 ved det nyplantede  jubilæumstræ ved Heíbergs Have.

Næste komitémøde er:

– 9. februar 2012 kl. 20 hos Jørgen

CKE

Tilbage til oversigten