Komité-møde 9. juni 2011

Referat af Komité-mødet d. 9. juni 2011 hos Peter

Følgende deltog: Lars Krohn, Jørgen Bansler, Per Frydendal, Peter Vegge, Jens Rickelt, Lone Rahbek og Christian Kofoed-Enevoldsen (referent). Per Hansen havde meldt afbud.

Vi havde følgende punkter på dagsordenen og aftalte følgende aktiviteter (markeret med fed):

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet d. 7. april 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelser

– økonomi
Jens havde rundsendt den økonomistatus for 1. Kvartal, som viser et generelt under-forbrug på godt 50%, med et lille, forventet merforbrug på renholdelse (grundet sne-rydning). Jens rundsender fast de kvartalsmæssige opgørelser.

Christian orienterede om sin drøftelse med Arbejdernes Landsbank, som kan tilbyde 1,8% i rente på vores driftskonto (på beløb over 50.000 kr. og forudsat kun 6 årlige udtræk) mod Dansk Financia’s 0%. Selvom Dansk Financia selv må have en rente-indtægt på vores mellemregningskonto, var vi enige om, at det ikke er specielt attrak-tivt med bankens tilbud, hvis det ikke samtidig giver en fordel på låneforretningen el-ler kan indebære en fordelagtig kassekredit. Jens bemærkede, at beslutning om eks-traordinære afdrag på lånet krævede generalforsamlingsbeslutning som en del af budgetfastlæggelsen. Christian tager evt. imod bankens tilbud om møde om sagen for at se om banken kan presses yderligere.

Christian orienterede samtidig om, at han havde varslet inkasso over for Hans Scheving, hvis han ikke har indbetalt sit skyldige kontingent inden udgangen af juni (hvil-ket han efterfølgende har bekræftet at ville gøre). Christian iværksætter inkasso-sagen såfremt Dansk Financia ikke har registreret indbetalingen inden udgangen af juni.

– vejgennemgang
Peter oplyste, at vejrenoveringen efter vandledningsarbejderne var blevet forsinket og overgivet til NCC. Kommunen (v/Kim Sonne) indkalder Peter/Christian til gen-nemgangen, når de er klar.

– brev om postkasser og sommerstøj
Christian nævnte, at der var udsendt brev til ejerne om at afvente vores undersøgel-se af postkassesagen samt at undlade støjende haveredskaber i weekender og aftner, som sidste år.

– jubilæumstræet og træfældning
Peter nævnte at jubilæumstræet først kunne plantes til efteråret og at der ikke kunne ydes garanti. Vi fastholder vores beslutning om plantning af kejsertræet og Peter indkalder til plantningen, når den tid kommer.

Vi drøftede fældningen af piletræerne ved lejepladsen (Ulriks villa) og var enige om at gøre Ulrik opmærksom på, at han bør erstatte de fældede træer med samme sort.

3. Den grønne plan

Lars redegjorde for sine kontakter med kommunen, som har afklaret, at kommunen kun giver tilskud i individuelle tilfælde og med et begrænset træsortiment end vores, men at Lars Christensen er positiv over for at fungere som rådgiver i vores videre proces med grundejerne.

Vi var enige om, at vi nu vil gå videre ved at vi på baggrund af vores egen vurdering og de indkomne ønsker laver en prioriteret liste over hvor vi mener, det er relevant at plante nye større karaktértræer. Mindre beplantning må bero på grundejerne selv. Listen danner grundlag for aftale med Lars om rådgivning til de enkelte grundejere, sådan at plantning kan starte i efteråret med tilskud fra grundejerkomiteen som bud-getteret i 2011. Der holdes møde hos Lone (med rundgang i kvarteret) torsdag d. 16. juni kl. 20 for at få udarbejdet den fulde liste. Listen sendes til vores god-kendelse inden den videreformidles.

4. Postkasser

Per F. oplyste, at forhold vedr. de fredede ejendomme (Bjarkes og Ulriks villaer) be-handles af Kulturarvstyrelsen, mens øvrige ejendommes forhold varetages af kom-munen, som dog endnu ikke har modtages de statslige vejledninger, men forventer at gøre det snarest i løbet af sommeren. Vi var enige om, at så snart vi har nyt fra kommunen, skriver Per/Christian senest i august nyt orienteringsbrev til grundejerne om, hvordan vi mener, vi skal forholde os i sagen.

Peter har undersøgt postkasseudvalget uden at finde noget af kvalitetsmæssig rele-vans. Jens fremhævede, at det var vigtigt, at man i givet fald fik valgt en type, som var så markedsstabil, at man også om nogle år kunne få dem repareret. Peter un-dersøger fortsat postkasseudvalget (dog uden megen optimisme!).

5. Kvarteret bevaringsstand

Lone indledte med at vise illustrationer af uhensigtsmæssige bygningsændringer, som ikke understøtter bevaringen af kvarteret historiske og kulturelle værdier, jf. vores vedtægtsbestemmelse.

Vi bidrog med forskellige ideer til udarbejdelsen af en liste over, hvad komitéen finder relevant – i første omgang som vejledende for ejere og kommune og på sigt som mu-ligt grundlag for en bevarende lokalplan, á la det eksempel vi tidligere har fået fra kommunen fra det gamle Valby villakvarter.

Følgende ideer blev bl.a. nævnt:

  • Udskiftede vinduer skal være i overensstemmelse med de oprindelige
  • Facader og hegn må ikke skæmmes med skiltning og graffiti
  • Facadefarver skal så vidt muligt harmonere med de oprindelige og facader vedli-geholde
  • Hegn skal være levende eller beplantede
  • Tagbelægning og tilbygninger skal harmonere med bygningerne oprindelige ka-rakter og ligger inden for byplanen begrænsninger

Lone udarbejder – med inspiration fra drøftelsen og indholdet i Valby-lokalplanen – et forslag til liste, som hun rundsender i god tid inden vores næste møde i sep-tember, så alle har tid til at komme med supplerende forslag inden mødet.

6. Hjemmeside

Christian nævnte, at han ikke var kommet længere med sine undersøgelser ud over Per´s rundsendte forslag til en nem løsning, som dog fortsat kræver, at vi finder en til at gøre arbejdet. Målet er fortsat at vi som budgetteret får en ny hjemmesideordning stablet på benene i 2011. Christian undersøger videre, om der er relevante udbydere af foreningshjemmesider.

7. Eventuelt

Næste komitémøde er:

– tirsdag d. 13. september kl. 20 hos Lone, Rosenvængets Allé 43

God sommer!

CKE

Tilbage til oversigten