Lokalplan om skoleprojektet i høring

Så er lokalplanforslaget om skoleprojektet på Kræftens bekæmpelses grund sendt i offentlig høring og kan ses på http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/byplanlaegning-og-anlaeg/byplanlaegning/lokalplaner/lokalplanforslag/ny-oesterbro-skole. Høringsfristern er 4. maj 2013.

Komitéen har diskuteret lokalplanforslaget m.h.p. at fremsende kommentarer til myndighederne inden høringsfristens udløb. Vi finder det meget vigtigt for kvarteret, at trafikafvikling til skolen sker via Strandboulevarden. Det er tillige vigtigt, at den eksisterende vejlukning med steler på Rosenvængets Hovedvej fastholdes, så der ikke kommer øget biltrafik i området. Vi anser, at eksisterende hegning med bøgehæk samt trærækkerne på Rosenvængets Hovedvej og AF Kriegersvej er af stor værdi for kvarteret, og at dette under ingen omstændigheder må berøres.

Vi vil desuden påpege, at idrætshallen er alt for stor på den lille grund. Der bør bygges en væsentlig mindre hal, som blot er til skoleidræt og ikke som i lokalplanforslaget en egentlig sportshal.

Vi anser nedrivningen af Lumholts Villa som problematisk, idet der i så fald igen skæres en bid af villakvarteret, som erstattes med etagebebyggelse. Villaen bærer præg af brugen som børneinstitution, men den har et volumen, som passer til kvarteret – Danmarks første villakvarter. Kan en nedrivning ikke undgås, mener vi, at det er af afgørende betydning, at en ny bygning designes som flere mindre volumener, der har direkte reference kvarterets villaer, frem for som i lokalplanforslaget en tre-etages bygning. Fremtidig beplantning af såvel Lumholts Villa-grund som skoleområdet med karaktertræer er vigtig.

På taget af idrætshallen er planlagt en offentlig taghave til leg og boldspil. Placeringen virker problematisk som et offentligt aktivitets-område. Der er ikke et naturligt byliv på stedet, der er omgivet af kontorliv. Om aftenen vil det ligge goldt og ubeskyttet. Vi mener, at det let kan forslumme.

Det er i andet regi vedtaget at omdanne Strandboulevarden fra trafikgade til en mere rekreativ gade. I den forbindelse, mener vi, det vil være vigtigt at sikre opholds- og legearealer umiddelbart foran skolen. Her vil det være naturligt at skabe et område til leg, boldspil og ophold til glæde for såvel skole som beboere.

Vi vil hermed gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at så mange beboere som muligt individuelt giver deres mening til kende over for myndighederne. Erfaringen viser at hver enkelt stemme / brev tæller. Grundejerkomitéens tanke er at lægge en skitse til indsigelse ud på foreningens hjemmeside, hvorfra beboere i kvarteret kan download’e den og indsende den individuelt. Mere herom følger efter Grundejerkomitéens generalforsamling d. 19. marts.

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.