Komitéens beretning for år 2013

Komitéens skriftlige beretning for 2013 omfatter følgende emner:

1. Komitéens medlemmer

2. Administrative og organisatoriske forhold

3. Nye lokalplaner

4. Bevaring

5. Den grønne udviklingsplan

6. Renholdelse og vejvedligeholdelse

7. Hjemmeside

8. Kontingent

1. Komitéens medlemmer

Lone Rahbek Christensen (formand) – Rosenvængets Allé 43,

Jørgen Bansler (kasserer) – Rosenvængets Allé 43A

Jens Rickelt – Rosenvængets Sideallé 3

Peter Vegge – Rosenvængets Allé 48

Per Frydendal – Rosenvængets Hovedvej 48

Jeanette Knipschildt – Rosenvængets Hovedvej 31

Trine Tving-Jensen (suppleant) – Rosenvængets Hovedvej 18-42

Anders Kildsgaard (suppleant) – Rosenvængets Allé 36

Christian Kofoed-Enevoldsen (’webmaster’) – Rosenvængets Allé 33

2. Administrative og organisatoriske forhold

Da Komitéen konstituerede sig efter generalforsamlingen i 2013 genvalgtes Lone Rahbek Christensen som formand; Jørgen Bansler tilbød at overtage opgaven som kasserer fra Jens Rickelt og valgtes dertil. Christian Kofoed-Enevoldsen, som ikke er Komité-medlem, støtter fortsat Komitéen ved at stå for foreningens hjemmeside.

Samarbejdet med vores administrator, Dansk Financia, har i perioden fungeret tilfredsstillende.

Der har været afholdt fem komitémøder i perioden. Komitéen har arbejdet med indsigelser i forbindelse med kommunens nye lokalplan vedrørende Ny Østerbro Skole og Kræftens Bekæmpelses grund samt kommunens plan vedrørende skybrudssikring, med bevaring af villakvarteret, den grønne udviklingsplan for området, vedligeholdelse af veje og fortove samt udvikling af vores hjemmeside.

3. Nye lokalplaner

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har i september 2013 vedtaget Lokalplan nr. 495, ’Ny Østerbro Skole’, som dækker grunde inden for Rosenvængets Grundejerkomités område. Komitéen har fulgt planen fra begyndelsen og har forsøgt at øve indflydelse på den, så fremtidig brug af området kan indgå så godt som muligt i Rosenvænget med villaer, hække og store træer. Planen vedrører hele den grund, som hidtil har huset Kræftens Bekæmpelse (KB) og Danmarks Designskole; den deles nu op i to områder: et til KB’s domicil og et til en ny folkeskole. Komitéen har indsendt indsigelse, da lokalplansforslaget var i høring. Vi tilkendegav følgende: 1) Vi er positive over for en folkeskole på området, men finder, at den foreslåede firespors-skole er for stor, og anser to spor for det ideelle. 2) Mht. forandringer i bygningsmassen er vi imod nedrivning af Lomholts Villa på A.F. Kriegersvej, samt af de bevaringsværdige bygninger på skoleområde; vi mener desuden, at den planlagte sportshal er for stor til omgivelserne, hvorfor vi ønsker en mindre skole-idrætshal. 3) Vi ønsker, at den nye lokalplan eksplicit sikrer Rosenvænget som grønt område med plantning af storkronede træer, bevaring af træerne langs Rosenvængets Hovedvej, at disse fortsat skal stå i grus, bevaring af hækkene langs skolens grund, at skoleområdet bliver grønt i kraft af levende planter og ikke af kunstprodukter, samt at den planlagt taghave på sportshallen erstattes af et grønt område øst for skolen i den planlagte park på Strandboulevarden. 4) Mht. trafikale forhold ønsker vi, at lokalplanen sikrer, at al trafik til og fra skolen inkl. afsætning og opsamling af børn i bil skal ske på Strandboulevarden, samt at de to nuværende vejspærringer på A.F. Kriegersvej og Rosenvængets Hovedvej opretholdes – velvidende, at dette ligger uden for lokalplan-området. 5) Vi ønsker specificeret i planen, at til- og frakørsel af byggematerialer i byggeperioden sker fra Strandboulevarden, at de smalle veje i Rosenvænget holdes frie for containere, samt at grundvandet ikke sænkes inde i Rosenvænget.

Komitéen har på møder, i breve og via mail-service fra foreningens hjemmeside opfordret beboere i område til personligt at indsende høringssvar til lokalplanforslaget, og vi har lagt en anvisning dertil på vores hjemmeside. Komitéen har desuden søgt rådgivning hos interesseorganisationer og offentlige institutioner mhp. at få vore synspunkter igennem, ligesom vi har taget personlig kontakt til politikere i Borgerrepræsentationen. For at engagere flere kræfter i arbejdet med at præge den endelige lokalplan, afholdt vi møde for beboere i kvarteret; Jeanette Knipschildt var så venlig at lægge hus til. På mødet nedsattes en task force, der skrev personlige breve til og telefonerede med udvalgte politikere i Borgerrepræsentationen samt sørgede for omtale af sagen i lokalavisen.

Lokalplanforslaget blev vedtaget uden forandring af de vigtigste af Komitéens indsigelsespunkter. Det blev dog specificeret i den endelige lokalplan, at der etableres en kys-og-kør-ordning til afsætning og opsamling af børn i bil, at en række træer er bevaringsværdige, at der plantes et nyt træ, og at hækken omkring skolens areal mod gaderne bibeholdes. Desuden fik en række partier føjet en protokolbemærkning til planen, som udtrykker vigtigheden af, at trafikken ad Rosenvænget Hovedvej minimeres som meget som muligt.

I december fik Rosenvængets Grundejerkomité den glædelige nyhed, at Kræftens Bekæmpelse har lyttet til sine naboers indsigelser mod lokalplanforslaget og derfor har valgt at bevare og istandsætte Lomholts Villa, selvom den nye lokalplan åbner mulighed for nedrivning. Det er KB’s hensigt at genetablere karakteren af villavej foran Lomholts villa på A.F. Kriegersvej.

Københavns Kommune har i 2013 haft en skybrudsplan for Østerbro i høring. Komitéen har fulgt arbejdet og indsendt et høringssvar, hvori vi tilkendegiver vores glæde over, at kommunen agter at gøre en stor indsats for at undgå voldsomme skader i vort kvarter i forbindelse med skybrud i fremtiden. Planen er vedtaget. Der er link til den på vores hjemmeside.

4. Bevaring af Rosenvænget

På generalforsamlingen i marts 2013 var der blandt de fremmødt grundejere stor opbakning til, at Komitéen skulle arbejde hen mod at få vedtaget en fremadrettet, bevarende lokalplan for området for på den måde at sikre Rosenvængets herlighedsværdier. En sådan plan vil alene vedrøre fremtidige forandringer i kvarteret. I 2013 har Komitéen derfor søgt rådgivning hos en række offentlige institutioner samt private interesseorganisationer vedrørende sandsynlighed for og procedure ved udarbejdelse og gennemførelse af bevarende lokalplan. Vi har desuden afholdt flere møder med Københavns Kommunes Center for Bydesign, som udviser interesse for at samarbejde med os om at finde en model for, hvordan vi kan passe på herlighedsværdierne i området. En bevarende lokalplan vil virke hæmmende over for fremtidige planer om flere nedrivninger. Der er dog stadig en række åbne spørgsmål: Hvor stor eller lille en del af Rosenvængets Grundejerkomités område skal en eventuel plan dække? Hvad skal den dække inde for det pågældende område? Hvordan skal planen kunne forvaltes?

Det er Komitéens holdning, at Rosenvængets Grundejerkomité bør få uvildige rådgivere til at udarbejde et materiale om herlighedsværdierne i vores område, så grundejerne har et fælles, uvildigt grundlag at arbejde ud fra.

Komitéen har i 2013 fortsat med at opfordre – i skrivelser eller ved personlige henvendelser – beboerne i Rosenvænget til ikke at støje unødigt, men i stedet medvirke til at gøre kvarteret til en stille oase i byen. Vi appellerer til, at der ikke anvendes støjende haveredskaber i weekenderne, at der ikke anvendes larmende værktøj indendørs eller spilles musik, når vinduerne er åbne.

Det hører også til områdets herlighedsværdi, at haver og legepladser er nogenlunde frie for rotter. Desværre fortæller Københavns Kommunes rottefænger, at der i 2013 har været væsentligt flere anmeldelser af rotter i vort område end sædvanligt. Han anmoder alle, der ser rotter i kvarteret om at anmelde dem, da kommunen har vanskelighed med at finde kilden til problemet.

5. Bevaring af det grønne i kvarteret

På generalforsamlingen i 2010 blev det vedtaget, at Komitéen kan give de enkelte grundejere tilskud til plantning af træer med henblik på at sikre områdets karakteristiske og historiske grønne præg med varierede og storkronede træer. Mange af de eksisterende store træer, typisk eksotiske arter plantet før 1942, forventes at dø inden for de næste 50 år. Det er derfor på tide at tænke på plantning af nye “karaktertræer” til erstatning for de gamle. De yngre træer, der er i kvarteret, er i høj grad selvsåede birk, ahorn og lignende, som ikke bliver særligt store, ikke har en lang levetid og ikke har en æstetisk karakter på niveau med de gamle eksotiske træer.

I 2012 gav Grundejerkomitéen tilskud til plantning af 11 træer i kvarteret. I 2013 er der kun tre grundejere, der har søgt om tilskud til plantning af i alt 5 træer, heraf 1 stort karaktertræ.

Komitéen foreslår, at det fremover kun skal være muligt for grundejere at få tilskud til plantning af store karaktertræer.

6. Renholdelse og vejvedligeholdelse

Igen i år har kvarterets veje og fortove været præget af meget bygge- og gravearbejde. Komitéen har gentagne gange været i dialog med Kommunen, beboere og håndværkere for at minimere generne. Dette har været med vekslende succes, men vi vil fortsat prioritere højt at holde ”byggerodet” på et minimalt niveau.

Komitéen søger til stadighed at holde kommunen fast på dens opgave med renholdelse af vejbaner, rendestensbrønde samt grønne arealer på et tilfredsstillende niveau. Vi vil lige som sidste år opfordrer beboerne til selv at være opmærksomme på at fjerne blade over kloakristene efter regnskyl, idet der ellers let dannes oversvømmelse ved kraftig regn, hvilket langsomt underminerer vejbanen. Kraftige regnskyl giver stadig udfordringer. Der kommer hurtigt blade på tværs i rendestens-ristene. Dette sker, uanset hvor ofte veje og fortove rengøres. Vi opfordrer alle til at bruge en fod/ pind / et cykelhjul til at skrabe bladene til side, så vi undgår de små søer på vejarealerne ved regnskyl. Vi gør opmærksom på, at man kan melde tilstoppede brønde, gadelygter ude af drift m.m. til Københavns Kommune på nettet: www.kk.dk/givetpraj.

Renholdelse af fortove foretages løbende af firmaet Sven Bech for Grundejerkomitéens regning, hvilket betales pr times arbejde. Vi har desuden fået Sven Bech til at udføre særlige grundige ’forårs’- og ’efterårsrengøringer’. Det er ikke Sven Bechs opgave at luge under grundejernes hække. Der er enkelte grundejere, som ikke luger under deres hække, hvor endog meget højt ukrudt hænger ud over fortovet, og vi kan konstatere, at så snart en hæk eller et hegn langs fortovet ikke luges, opstår der hundetoilet og affaldsområde. Endelig vil vi opfordre grundejerne til ind imellem selv at fjerne affald på deres fortov.

Snerydning på vejbaner foretages af Københavns Kommune og fortove ryddes af Sven Bech. Begge dele vurderer vi som nogenlunde velfungerende.

Der er i andet halvår af 2013 opstartet byggearbejder ved Rosenvængets Hovedvej. Dette er starten på den ny skole, der indrettes i bygningerne, som tidligere rummede Danmarks Designskole og dele af Kræftens Bekæmpelse. Byggeriet vil medføre en del gener i form af byggepladskørsel m.v. Indkørsel til byggepladsen vil foregå fra siden mod Strandboulevarden. I den forbindelse er vejspærringen på Rosenvængets Hovedvej flyttet 50 m længere ind i kvarteret.

Vi vil løbende være opmærksomme på de gener, der opstår, og vil søge at minimere den.

7. Hjemmeside

Rosenvængets Grundejerkomités hjemmeside har internetadressen www.rosenvaenget2100.dk. Her er samlet informationer om kvarteret og Grundejerkomitéen, og hjemmesiden udbygges og opdateres løbende med nyheder og baggrundsinformationer. På hjemmesiden kan grundejere og beboere finde de gældende vedtægter og lokalplaner for området samt nyt fra Grundejerkomitéen.

Grundejere og beboere har på hjemmesiden mulighed for at tilmelde sig Grundejerkomitéens nyhedsbrev, sådan man på sin mail får besked, når der lægges en nyhed op på hjemmesiden. Hovedparten af grundejerne og mange af beboerne har allerede tilmeldt sig nyhedsbrevet. Komitéen har i igen i 2013 henvendt sig til de grundejere, som ikke er på mailliste, og opfordret dem til at komme på listen, så også de modtager nyheder om kvarteret.

I løbet af 2013 er der blevet udsendt 7 nyhedsbreve, der har omfattet så forskellige emner som: Nyt om lokalplaner vedrørende ny Østerbro Skole og vedrørende skybrudssikring af Østerbro, invitation til beboermøder hos Kræftens Bekæmpelse, hos Københavns Kommune og hos Rosenvængets Grundejerkomité – alle vedrørende påtænkte forandringer i vores område, invitation til at få plantet træer med tilskud fra Grundejerkomitéen, gode nyheder om bevaring og opfordringer til at undgå støj. Under fanebladet ”Arkiv og Information” opsamles alle baggrundsinformationerne.

Det er Komitéens ønske, at hjemmesiden skal være mere aktiv, og at den i højere grad end nu skal være base for viden om ’vores område’. Der ligger allerede en samlet historik for matriklerne. Vi forestiller os at kunne udbygge ved på sigt at få indhentet bidrag fra de enkelte grundejere og beboere om de enkelte huse og de historier, der knytter sig til dem. På den måde kan få dokumenteret kvarterets unikke historie med anekdoter og billeder fra kvarteret og gennem den viden komme til at holde endnu mere af vort kvarter. Komitéens medlemmer mangler imidlertid kræfter til dette projekt; vi mener, det er nødvendigt at finde en ’tovholder’ uden for Komitéen, som man kan sende materiale til, og som kan lægge det informativt og smukt op på hjemmesiden.

Skulle nogle have lyst til at finde information om tidligere beboere i deres ejendom, kan man måske finde noget her:

’Dansk Demografisk Database’: http://www.ddd.dda.dk/

’Arkivalier Online’, statens arkivalier: http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

Vi vil minde om, at det er muligt via hjemmesiden at skrive direkte til Komitéen, hvis der er emner, man ønsker behandlet af Komitéen eller gode tips til hjemmesiden, som altid er velkomne.

8. Kontingent

På grundlag af de opstillede budgetter for 2014 og 2015 indstiller Komitéen, (1) at kontingentet for 2014 fastholdes uændret i forhold til 2013, og (2) at kontingentet for 2015 nedsættes til ca. en tredjedel af kontingentet for 2013. Overskud i den kommende budgetperiode og nuværende overskydende kassebeholdning vil, ligesom sidste år, blive anvendt til et ekstraordinært afdrag på lånet vedrørende Helhedsplanen, således at lånet bliver indfriet i 2014.

Med venlig hilsen

Komitéen.

12. februar 2014.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.