Den vedtagne lokalplan vedrørende Ny Østerbro Skole

Lokalplanen vedrørende Ny Østerbro Skole er vedtaget af Borgerrepræsentationen 19. september 2013 (Lokalplan 495). Rosenvængets Grundejerkomité har fulgt planen fra begyndelsen og har forsøgt at øve indflydelse på den, mhp at fremtidig brug af området kan indgå i det fredsommelige Rosenvænget med villaer, hække og store træer. Planen vedrører hele den grund, som hidtil har huset Kræftens Bekæmpelse (KB) og Danmarks Designskole; nu deles grunden op i to: et til KB’s domicil og et til en ny folkeskole.

Rosenvængets Grundejerkomité havde som bekendt indsendt indsigelse, da lokalplansforslaget var i høring, og vi havde personligt forsøgt at få udvalgte politikere i Borgerrepræsentationen til at stemme for vore synspunkter. Vi tilkendegav følgende: Vi er positive over for en folkeskole på området, men finder, at den foreslåede firespors-skole er for stor; vi anser to spor for det ideelle. Mht forandringer i bygningsmassen er vi imod nedrivning af Lomholts Villa på A.F. Kriegersvej, (da vejen derved mister karakter af villavej), samt af to bevaringsværdige bygninger: ’bygning A’ (en lang én-etages bygning opført som laboratoriebygning til Finseninstituttet) og nordlige tredjedel af den italienske villa. (Også Københavns Museum indgav indsigelse mod disse nedrivninger). Desuden gjorde vi indsigelse mod den planlagte sportshal med internationale håndboldbanemål, som vi anser for at være for stor til omgivelserne, hvorfor vi i stedet ønsker en skole-idrætshal. Vi ønsker, at den nye lokalplan eksplicit sikrer Rosenvænget som grønt område med plantning af storkronede træer, bevaring af de nuværende træer langs Rosenvængets Hovedvej, samt at disse fortsat skal stå i grus, bevaring af hækkene langs skolens grund, at skoleområdet bliver grønt i kraft af levende planter og ikke af kunstprodukter, samt at den planlagt taghave på sportshallen erstattes af et grønt område øst for skolen i den planlagte park på Strandboulevarden. Mht trafikale forhold ønskede vi, at lokalplanen sikrer, at al trafik til og fra skolen samt afsætning og opsamling af børn i bil skal ske på Strandboulevarden, samt at de to nuværende vejspærringer på A.F. Kriegersvej og Rosenvængets Hovedvej opretholdes – idet vi dog er klare over, at dette ligger uden for lokalplan-området. Vi ønskede specificeret, at til- og frakørsel af byggematerialer i byggeperioden sker fra Strandboulevarden, at de smalle veje i Rosenvænget holdes frie for containere, samt at grundvandet ikke sænkes inde i Rosenvænget.

På de fællesmøder, medlemmerne af Rosenvængets Grundejerkomité har afholdt (generalforsamlingen i marts 13 samt task force møde i september), er der blevet givet udtryk for bekymring over, at lokalplanforslaget vil give ny status for det område, som er KB’s, idet forslaget tillod, at det forandres fra et O3- til et S3-område, hvilket betyder fra et område med offentlige formål til et område med serviceerhverv. En gennemførelse af dette vil indebære, at KB, hvis de måtte ønske det, kan sælge hele sit område til erhverv.

Hvordan er så den vedtagne lokalplan incl redegørelse samt kommuneplantillæg? Er vi blevet lyttet til?

Kræftens Bekæmpelses område ændres fra O3 til S3, så det i fremtiden må bruges til: administration, liberale erhverv, butikker, gæstehotel og andre virksomheder, ’der naturligt passer ind i området’, samt til sociale, uddannelsesmæssig, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner. Skolens område fastholdes som O3-område. Planen tillader nedrivning af Lomholts villa.

Baggrunden for vedtagelse af planen vedrørende folkeskolen er, at der kan opføres ’en firesporet grundskole og fritidshjem mv.’ til 1000 elever samt en idrætshal, hvori der kan spilles håndbold, så anvendelse uden for skolens åbningstid er sikret; den planlægges til at være på 2000 m2 og sænkes i terræn. Skolens forventes at begynde i 2015 med to børnehaveklasser; den starter altså ikke med fire spor.

Selvom den vedtagne lokalplan formål bl.a. er: ’at bevaringsværdige bygninger og store træer i videst muligt omfang sikres og indgår som en integreret del af området’, så tillader den nedrivning af alle de bygninger, vi har ønsket bevaret.  Nedrivning af eksisterende bygninger begrundes med at være ’den mest bæredygtige og bedst funktionelle løsning’. Nybyggeri på A.F. Kriegersvej, der evt. skal erstatte Lomholts villa, skal ligge tilbagetrukket fra vejen og maksimalt være i to etager plus penthouse, som ikke må have taghave.

Med hensyn til sikring af det grønne er en række eksisterende træer indtegnede i planen som bevaringsværdige; de må ikke beskæres eller fældes, ligesom der ikke må udgraves eller fyldes jord på inden for trækronens cirkel uden tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningens. Fældes et af de bevaringsværdige træ pga sygdom, skal et nyt plantes. I byggeperioden skal træer og beplantning beskyttes mod skader. Af tegningen side 7 i planen ser det ud til, at hækken omkring skolen (på Rosenvængets Hovedvej og  A.F. Kriegersvej) bevares. Friarealer på skolen skal fremstå, så de har et overvejende grønt udtryk. Lokalplanen nævner eksplicit plantning af ét nyt træ KB’s område! Mht grønt på den kommende sportshals tag, så fastholdes brug af kunstgræs alternativt træbelægning med den begrundelse, at det er mest slidstærkt. Planen tillader, at skolens friarealer skal kunne anvendes uden for skole- og institutionstid. Vi og andre har gjort indsigelser mod især brug af sportshallens tagterrasse uden for skoletid af frygt for støj. I den vedtagne plan ses dette ikke som et problem, da støj fra skolen og dens område vil være reguleret af politivedtægterne.

Angående de trafikale forhold i kvarteret har partierne F, A, B og Ø i forbindelse med lokalplanens vedtagelse afgivet en protokolbemærkning om, at det for disse partier er vigtigt, ’at der etableres kys og kør som en del af et kommende sikkert skoleprojekt, eller at der på anden vis sikres, at trafikken ad Rosenvænget Hovedvej minimeres som meget som muligt’. I redegørelse for planen står, at de trafikale forhold vil blive vurderet nærmere af hensyn til sikring af gode skoleveje til børnene, som forventes at ankomme gående eller på cykel, da skolen vil optage børn fra nærområdet; enkelte forventes at bruge offentlig transport eller blive afsat fra og afhentet i bil. ’Afsætning fra bil vil kunne give pres på afsætningsmulighederne og dermed vejene omkring skolen. Det overvejes, om der kan etableres ’kys og kør’ langs Strandboulevarden, og om der skal etableres hastighedstavler, lysreguleret fodgængerovergang over Strandboulevarden, samt afsætnings- og opsamlingssteder i skolens nærområde’. I Fodgængerforbindelse ml A.F. Kriegersvej og Strandboulevarden opretholdes.

Med hensyn til nybyggeri specificeres det i lokalplanen, at det skal være af høj arkitektonisk kvalitet, som kan indgå i samspil med områdets øvrige bebyggelse. Ny bebyggelse skal have facader i tegl eller pudset mur – penthouses kan dog være i træ, zink eller lignende naturmateriale. Flade tage skal have tagterrasser og/eller beplantning – dog ikke penthouses, som eksplicit ikke må have tagterrasser. Ændres de eksisterende bygninger på Finseninstituttet, skal de arkitektoniske kvaliteter bevares. Nye vinduer skal svare til de oprindelige og tagrender og nedløb være i zink. For øvrig eksisterende bebyggelse gælder, at der ikke må laves altaner mod offentlig vej.

Facadebelysning, reklameskiltning og lignende samt belysning af ubebyggede arealer må ikke være til ulempe for omgivelserne eller virke skræmmende i forhold til gadebilledets karakter og bygningens arkitektoniske udtryk. Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysreklamer eller animerede reklamer. Alene reklamering, som har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, er tilladt. Området skal dog belyses, så det fremstår imødekommende og trygt at færdes i; det skal ske i en lystone svarende til glødepærer og må ikke være blændende for beboere eller trafikkanter.

Ja, vi fik specificeret i lokalplanen, at en række træer er bevaringsværdige, at der plantes ét nyt træ, og at hækken omkring skolens areal mod gaderne bibeholdes. Og en protokolbemærkning fra en række partier udtrykker vigtigheden af, at trafikken ad Rosenvænget Hovedvej minimeres som meget som muligt.

Planen kan ses under Arkiv og Information her:

Ny Østerbro Skole, lokalplan nr. 495/2013

Lone Rahbek Christensen, formand for Rosenvængets Grundejerkomité

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.