Komité-møde 13. september 2011

Referat af Komité-mødet d. 13. september 2011 hos Lone

Følgende deltog: Lars Krohn, Jørgen Bansler, Peter Vegge, Lone Rahbek og Christian Kofoed-Enevoldsen (referent). Jens Rickelt, Per Frydendal, Per Hansen havde meldt afbud.

Vi havde følgende punkter på dagsordenen og aftalte følgende aktiviteter (markeret med fed):

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet d. 9. juni 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelser

– økonomi
Christian gennemgik i Jens’ fravær kvartalsoversigten fra Dansk Financia for 1. halv-år, som viser et forbrug under budgettet bla. pga. endnu ikke afholdte udgifter til den grønne plan og hjemmeside. Lånet til helhedsplanen er nu nedbragt til under 2 mio. kr. Restancer er nedbragt til godt 5.000 kr. (Det er som tidligere meddelt lykkedes at få Hans Scheving til at betale sin restance).

– vejforhold
Christian havde været i kontakt med kommunen (Kim Sonne) og fået bekræftet, at hegn og beplantning på Hovedvejen genetableres efter cykel VM.

Kim Sonne forventer også, at veje og fortove vil blive udbedret i efteråret og han vil indkalde Christian og Peter til gennemgang inden. Vi var enige om, at det er vigtigere, at skaderne udbedres rigtigt end at de nødvendigvis laves her i efteråret.

– hjemmeside
Christian nævnte, at han havde fundet forskellige foreningshjemmesider, som kunne anvendes som standard. Vi var enige om at vælge en af dem, etablere den og så efterfølgende finde en i kvarteret til at vedligeholde den.

4. Postkassesagen

Peter fremlagde eksempler på postkasser og foreslog, at hvis vi ikke kan få en gene-rel dispensation for kvarteret, giver vi anbefaling til grundejerne om at vælge afrun-dende, galvaniserede i mørke farver (grå, grøn o. lign.). Peter laver forslag til anbefaling og Christian afsøger endeligt sammen med Per muligheden for dispensation og formulerer samlet brev til grundejerne.

3. Den grønne plan

Lars, Jørgen. Lone og Peter havde gennemgået kvarteret og Lars fremlagde på den baggrund et samlet oversigtskort over beplantningsmulighederne.

Vi aftalte, at Lars færdiggør oversigten og sender den også til kommunen og Lone formulerer brev til alle grundejerne. I brevet henvises til oversigtskortet og beskrives vores finansieringsmodel, som går ud på at komitéen betaler almindelig plantning (inden for den ramme der er afsat på budgettet) og grundejerne selv betaler det valgte træ. Frist for aftale om plantning i år vil være 15. oktober med henblik på plantning herefter. Peter kontakter Sven Bech, som vil kunne stå for plantningen. Jørgen kontakter træfonden for mulig støtte.

Peter søger for at jubilæumstræet kan være plantningsklar til næste komitemøde d. 15. november.

5. Kvarteret bevaringsstand

Lone har lavet et meget velargumenteret papir, som dels indeholder nogle klare be-grundelser for at fremme kvarterets bevaringsværdier og dels har formuleret nogle helt konkrete punkter, som kan danne grundlag for en bevarende lokalplan.

Vi aftalte, at vi til næste generalforsamling skal fremlægge papiret i en revideret form, som kan danne grundlag for en positiv debat om ”god æstetik” i kvarteret og herefter dels kan tjene som vejledende retningslinjer og dels afklare grundlaget for at gå vide-re med en bevarende lokalplan.

Christian laver ud fra Lones papir et oplæg til oplæg til generalforsamlingen.

Vi aftalte at gøre bevaringssagen til hovedtema på generalforsamlingen med evt. oplæg udefra eller rundvisning i kvarteret.

7. Eventuelt

Næste komitémøde er:

tirsdag d. 15. november kl. 20 hos Per F. i Heibergs Have (hvis han – forhåbentlig – er genhuset til den tid).

CKE

Tilbage til oversigten