Komite-møde 7. april 2011

Referat af Komité-mødet d. 7. april 2011 hos Christian

Følgende deltog: Jørgen Bansler, Per Frydendal, Peter Vegge, Jens Rickelt, Lone Rahbek og Christian Kofoed-Enevoldsen (referent). Lars Krohn og Per Hansen hav-de meldt afbud.

Vi havde følgende punkter på dagsordenen og aftalte følgende aktiviteter (markeret med fed):

1. Konstituering af Komitéen

Christian bød velkommen til Lone som nyvalgt suppleant.
Christian fortsætter som formand og Jens som kasserer for endnu en periode.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet d. 3. februar 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Meddelelser

Jens nævnte, at Sven Bech havde anmodet om at få frigjort deres garantistillelse for vejprojektet, hvilket Peter understregede var standardmæssigt og noget forsinket, men uproblematisk, hvorfor Jens godkender dette.

Christian nævnte, at Sven Bech havde foretaget den aftalte forårsrengøring af forto-vene og vi aftalte at det skulle være en tilbagevende aktivitet.

Peter og Jørgen nævnte, at der var lavet en utilstrækkelig fortovsreparation på ho-vedvejen. Christian tager kontakt til kommunen for at sikre den korrekte reparations-standard, som også skal foretages efter vandledningsarbejderne.

Peter vil bestille jubilæumstræet, så vi kan få det plantet snarest som aftalt inden for den afsatte ramme på 35.000 kr. alt inklusive.

4. Opfølgning på generalforsamlingen 2011

Der var ikke nye vedtagne forslag fra generalforsamlingen.

Der havde været rejst spørgsmål om lovligheden af mellemregningskontoen hos Dansk Financia, hvilket Christian havde spurgt til og fået forsikring om, at Dansk Fi-nancia havde fået adskilt fra egen økonomi, så kontoen var i overensstemmelse med de nye regler, men at vi kunne beslutte, at oprette en bankkonto i stedet. Vi aftalte, at Christian spørger Arbejdernes Landsbank, om de kan tilbyde mere favorable vil-kår end Dansk Financia, men hvis ikke så at bevare kontoen hos Dansk Financia.

5. Den nye periodes projekter

Vi aftalte følgende områder:

1. Den grønne plan
I forhold havde Lars før mødet foreslået at få taget fat på tre ting: 1. kontakt til de der har tilmeldt sig, for at få fastsat hvilke og hvor mange træer, de ønsker; 2. Ruske op i dem der ikke endnu har tilmeldt sig og 3. Få styr på tidsplan. Jørgen kontakter Lars for sammen med Lone at hjælpe med aktiviteterne, så vi kan få startet beplantningen inden sommer.

2. Brevkasser
Vedr. kravet om postkasser ved alle ejendomme vil Per fortsat afsøge dispensationsmuligheden og Peter undersøge mulighederne for en fælles brevkasse-standard, som vil kunne være æstetisk acceptabel i kvarteret.

3. Hjemmeside
Christian afsøger muligheden for en standard løsning (Per F. har fremsendt forslag efterfølgende)

4. Kvarteret bevaringsstandard
På forslag fra Lone aftalte vi , at alle til næste møde kommer med hver deres liste over forslag til bevaringsstandard i kvarteret, som vi så kan udvikle til an samlet liste over forhold der har betydning for bevaring af kvarterets kulturhistoriske værdi. Det kan være afledt af de tidligere bestemmelser eller af ideer til, hvilke krav grund-ejerkomiteen kan stille til sine medlemmer. Listen kan så forelægges til næste gene-ralforsamling som komitéen forslag og den kan evt. også drøftes med kommunen (Center for Bydesign).

6. Eventuelt

Planen for årets møder ser således ud:

9. juni – hos Peter
13. september – hos Lone
15. november – hos Per F.
10. december – julefrokost
9. februar – hos Jørgen
20. marts – generalforsamling

CKE

Tilbage til oversigten