Komite-møde 9. februar 2012

Referat af Komité-mødet d. 9. februar 2012 hos Jørgen

Følgende deltog: Jørgen Bansler, Per Frydendal, Peter Vegge, Jens Rickelt, Lone Rahbek og Christian Kofoed-Enevoldsen (referent). Lars Krohn og Per Hansen hav-de meldt afbud.

Vi havde følgende punkter på dagsordenen og aftalte følgende aktiviteter (markeret med fed):

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet d. 10. november 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Meddelelser

– postkasser
Vi konstaterede, at der var fire, der havde benyttet sig af Sven Bech tilbuddet.

– udmeldelse/indmeldelse
Christian orienterede om, at Dansk Financia havde meddelt, at den kommunale om-rådeleder ønskede at udmelde Vuggestue på Sidealléen nr. 6 af Grundejerkomitéen, da kommunen selv sørgede for fortovrenholdelsen, hvilket han dog trak i sig igen, da Christian orienterede ham om at kommunen ville blive mødt med krav om at indfri deres del af gælden til helhedsplanen. Christian nævnte, at kommunens spareiver kunne signalere problemer i forhold til de øvrige kommunale grunde i kvarteret, herunder den mulige overtagelse af Kræftens Bekæmpelsesgrunden, jf. pkt. 3

3. Skoleplanerne på Kræftens Bekæmpelses matrikler

Christian orienterede om korrespondancen med teknik- og miljøborgmesteren, som han har rundsendt. Christian har efterfølgende været i kontakt med Kim Vinbjerg, som er den sagsansvarlige arkitekt i kommunen. Kim Vinbjerg har orienteret om følgende:

  • Der forventes at foreligge et principoplæg til godkendelse i teknik- og miljøudvalget i marts om etableringsprojektet for en firespors folkeskole (1.000 elever) på de to af sydvendte matrikler af Kræftens Bekæmpelses område
  • Der er ikke alternative placeringsmuligheder for etablering af skolen
  • Kommunens forhandlinger om køb af grundene af Kræftens Bekæmpelse er ikke afsluttet endnu
  • Kræftens Bekæmpelse ønsker at få tilladelse til at nedrive Lomholts Villa, som ikke længere skal bruges til fritidshjem, når skolen er etableret, og bygge nyt på området
  • Der sigtes mod at kunne foreligge et forslag til lokalplan (området er ikke omfattet af Byplan 7) inden sommerferien, som herefter vil gå i nabohøring
  • Målet er at byggearbejderne kan starte tidligt nok, så skolen kan stå færdig og åbne til skoleåret 13/14 (august 2013)

Vi aftalte at Peter og Per F. i første omgang går ind i sagen med henblik på at få etableret en gruppe af komité medlemmer og berørte naboer, som kan forfølge sa-gen i forhold til kommunen. Christian kontakter den hvide karré mhp. at sikre at de bidrager.
Vi kæmper ikke mod skoleetableringen, men går efter at begrænse trafik- og parke-ringsbelastningen i kvarteret, bebyggelsesgrad og karakter, samt at sikre plantning af store træer (hvilket Kim V. også vil arbejde for). Endelig skal det sikres, at kommunen betaler grundejerkontingentet.

4. Generalforsamling 2012

Generalforsamlingen finder sted tirsdag d. 20. marts kl. 17 hos Dansk Financia.
Christian færdiggør dagsordenen som aftalt.

Jens får tilrettet budgettet, når regnskabet foreligger. Udgiften til vedligeholdelse nedsættes til 20.000 kr. i 2013, sådan at budgettet for 2013 samlet set er 20.000 mindre end i 2012. Da vi har et betydeligt mindreforbrug i år, kan vi ekstraordinært afdrage mere end 150.000 (200.000 eller 250.000 afhængigt af hvad regnskabet til-lader). Jens rundsender forslaget, når regnskabet foreligger 17/2.

Jørgen skriver afsnit om den grønne plan, Peter skriver afsnit om vejvedlige-hold og renholdelse og Christian skriver resten inklusive om arbejdet med beva-ringsoplægget. Christian tilretter oplægget, så økonomiargumentet nedtones, ind-kørselsformuleringerne justeres mm. Jens ønskede enkeltglas vidueskravet slettet, men vi besluttede at fastholde det indtil videre.

Christian nævnte, at han ønskede at blive afløst på formandsposten. Alle øvrige var villige til at forsætte i komitéen med bemærkning om, at vi gerne ser nye engagere sig.

5. Generende film- og fotooptagelser i kvarteret

Lone fortalte om den hyppige udlejning til film- og fotooptagelse på A.L. Drewsens-vej 2, som hun har kommunens bekræftelse af ikke er tilladte og som strider mod Byplanbestemmelserne om ikke at udnytte villaerne til generende erhvervsformål.
Christian påtog sig at påtale det overfor ejerne og efterfølgende evt. at rette en generel henvendelse til kommunen.

6. Hjemmeside

Christian gennemgik layoutet for hjemmesiden, som vil være i luften inden general-forsamlingen. Han undersøger om der kan laves separate ark for hver matrikel mhp. løbende at opdatere historierne om ejendommene.

7. Eventuelt

Per går videre med skiltningen af jubilæumstræet.

Jørgen nævnte, at han ved henvendelser vedr. træplantningen ville svare, at træplantningen startes, når vejret tillader det.

Vi aftalte, at første komitémøde efter generalforsamlingen er:

Tirsdag d. 17. april 2012, kl. 20

CKE

Tilbage til oversigten