Formandens beretning om 2012

Der afholdes generalforsamling i Grundejerkomitéen d. 19. marts 2013. Formanden for Grundejerkomitéen Lone Rahbek har til generalforsamlingen beskrevet nogle af de aktiviteter, der har optaget komitéens arbejde i 2012. Det drejer sig bl.a. om følgende:

1. Plantning af træer i kvarteret
Komitéen kan give de enkelte grundejere tilskud til plantning af træer med henblik på at sikre områdets karakteristiske og historiske grønne præg med varierede og storkronede træer. Mange af de eksisterende store træer, typisk eksotiske arter plantet før 1942, forventes at dø inden for de næste 50. Det er derfor på tide at tænke på plantning af nye “karaktertræer” til erstatning for de gamle. De yngre træer, der er i kvarteret, er birk, ahorn og lignende, som ikke bliver så store og ikke har en æstetisk karakter på niveau med de gamle eksotiske træer.
I 2012 gav Grundejerkomitéen tilskud til plantning af 11 nye, eksotiske træer i kvarteret. Træerne blev plantet i efteråret hos de grundejere, der havde meldt deres ønsker ind til Komitéen i løbet af foråret, og det er planen, at der igen i foråret 2013 indkaldes ønsker fra grundejerne om plantning af træer i kvarteret.

2. Skoleprojektet på Kræftens Bekæmpelses grund
Med Budget 2012 vedtog Borgerrepræsentationen, at der skal bygges en ny skole og nye fritidsinstitutioner på Østerbro, da området vil mangle kapacitet i de kommende år og at den bedste beliggenhed for skolen vil være i den fraflyttede designskole ved Strandboulevarden, som Kræftens Bekæmpelse ejer. Københavns Kommune har købt området til overtagelse 1. august 2013, hvor otte eksisterende bygninger skal danne ramme om en firesporet folkeskole med tilhørende fritidstilbud med plads til ca. 1.000 elever. Det forventes, at skolen kan åbne i 2015 med to børnehaveklasser.
I forbindelse med etablering af folkeskole i bygningerne skal der opføres en ny idrætshal. Tillige indeholder forslaget planer om at nedrive Lomholts Villa på AF Kriegersvej og i stedet tillade opførelse af en ny 3-etages kontorbygning til Kræftens Bekæmpelse, som fortsat vil have deres domicil i området, men vil begrænse deres faciliteter til bygninger nord for deres indkørsel fra Strandboulevarden.
Lokalplanforslaget er netop sendt i høring af Borgerrepræsentationen i otte uger. I den periode kan borgere kommentere og gøre indsigelser mod planen; der vil desuden finde et borgermøde sted.
I april 2012 udarbejdet en startredegørelse, som Komitéen fremsende et ”høringssvar” på, hvori Grundejerkomiteen pegede på nedenstående hovedpunkter, som anbefales taget med i det videre arbejde:
• Trafik- og parkeringsbelastning, hvor komitéen bl.a. finder det meget vigtigt for kvarteret, at trafikafvikling til skolen sker via Strandboulevarden, og at den eksisterende vejlukning med steler på Rosenvængets Hovedvej fastholdes, så der ikke kommer øget biltrafik i området

• Ændringer i bebyggelsen på området, hvor komitéen påpeger, at den projekterede idrætshal er for stor på den lille grund og at nedrivningen af Lumholts Villa som problematisk, idet der i så fald igen skæres en bid af villakvarteret.
• Understøtning af områdets særlige grønne karakter, hvor komitéen arbejder for at der plantes så mange nye, store træer på grunden og fastholder og udbygger vejbeplantningen omkring grunden.

3. Renholdelse og vejvedligeholdelse
Komitéen har i året afholdt besigtigelse sammen med Københavns Kommune over reparationer af veje og fortove. Komitéen er generelt ikke tilfreds med genopretning efter opgravning i kvarteret, men søger til stadighed at holde kommunen fast på dens opgave med renholdelse af vejbaner, rendestensbrønde samt grønne arealer på et tilfredsstillende niveau.
Renholdelse af fortove foretages løbende af firmaet Sven Bech for Grundejerkomitéens regning. Desuden Sven Bech særlige grundige ’forårs’- og ’efterårsrengøringer’. Fortove ikke så rene, som det kunne ønskes, og komitéen gør grundejerne opmærksomme på, at det er enkelte grundejere opgave at luge under grundejernes hække, holde ukrudt væk.
Komitéen har henvendt sig til Københavns Kommune angående afhentning af papir- og haveaffald, idet vi ønsker, at det også for villaernes vedkommende afhentes inde på grunden, så vi undgår uønsket affald i spandene, når de står på fortovet og venter på tømning. Kommunen arbejder på at tilfredsstille vores ønske, men det bliver tidligst fra 2014.

4. Kvarterets bevarelsesstand og grundenes værdier
Komitéen har udarbejdet et samlet forslag til vedligeholdelse af kvarterets ejendomme, som er langt ud på foreningens hjemmeside, udleveres sammen med et velkomstbrev til nye grundejere, og er fremsendt til kommunens Center for Bydesign, der giver tilladelser til om- og tilbygninger, så Centret er orienterede om, hvordan vi stiller os med hensyn til bevaring af kvarteret.
Grundværdierne i kvarteret er steget op til 100 % fra 2009 til 2011. Komitéen har skriftligt opfordret alle grundejere til at klage til Skat over stigningen. Komitéen har i den forbindelse fået en advokat til at udarbejde en skitse til klage og lagt den på hjemmesiden, hvorfra grundejere har kunnet download’e den, for så selv at rette den til efter den enkelte grunds forhold. Komitéen er bekendt med, at nogle grundejere har fået succes med deres klager og nedsat værdien væsentligt.

5. Sociale arrangementer
Komitéen har i 2012 arrangeret en række kom-hinanden-ved-arrangementer i kvartetet, og arrangerede bl.a. en stor sensommer-komsammen for villabeboerne. Sammenkomsten var organiseret som house-crawl à la pub crawl: Fire huse meldte sig som værtshuse, og de tilmeldte personer fordeltes i fire grupper, der hver sørgede for drikkelse, snacks og underholdning til børnene i et udvalgt hus. Siden har der været afholdt Halloween skattejagt, julehygge med gløgg og kager og fastelavns-udklædningsfest. Gode ideer til nye arrangementer er altid velkomne.

Hele formandens beretning fremgår kan læses på hjemmesiden i forbindelse med generalforsamlingen under Arkiv og Information.

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.